Gewoon, de goedkoopste kantoorinrichter van Nederland

Alt-Text

Leveringsvoorwaarden

Prijzen:                     
Alle prijzen zijn netto exclusief 21% b.t.w. Eventuele model- en prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Levertijd:                 
Afhankelijk van datum ontvangst schriftelijke opdracht, indien niet op voorraad, circa 4-8 weken, exclusief fabrieksvakanties.


Bevestiging:
             
U ontvangt binnen 14 dagen na opdracht onze orderbevestiging. Reclamaties op deze orderbevestiging, mits binnen 5 werkdagen gemeld, kunnen nog worden verwerkt.


Levering:
                  
KLEINLUGTENBELD Kantoor- en Projectinrichting behoudt zich het recht voor om rechtstreeks af fabriek te leveren en eventuele montage een dag na levering uit te voeren. Eventuele transportkosten / leveringskosten gebeurt altijd in overleg met de afdeling verkoop.


Eigendom:
Montage:                  
Alle producten worden gemonteerd geleverd en ingehuisd, dan wel ingehuisd en ter plaatse gemonteerd, tenzij per product anders vermeld. Inhuizen geschiedt middels standaard inhuismiddelen, zoals meubelhondjes en steekwagens. Gebruik van niet standaard middelen, zoals bouw- of schaarliften, traplopers etc. is ter beoordeling van KLEINLUGTENBELD Kantoor- en Projectinrichting. De kosten van het toepassen ervan zullen op basis van nacalculatie worden berkend. Inhuizen van brandkasten, kluizen en dergelijke worden altijd uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf en zijn exclusief hak-, sloop-, breek- en takelwerk. Berekening geschiedt op basis van nacalculatie.    


Geldigheidsduur:
      
Offerte's zijn maximaal 30 dagen geldig.


Beschadigingen:       
Gebreken of beschadigingen dienen binnen 24-uur aan ons gemeld te worden.


Betaling en incassokosten: 

Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 8% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Kleinlugtenbeld Kantoor- en Projectinrichting heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Kleinlugtenbeld Kantoor- en Projectinrichting kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Kleinlugtenbeld Kantoor- en Projectinrichting kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Kleinlugtenbeld Kantoor- en Projectinrichting verschuldigde.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Kleinlugtenbeld Kantoor- en Projectinrichting echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Website:


Het geen niet in bijgaande specificatie staat vermeld valt buiten onze levering.